reklama

Liberec má podepsanou koaliční smlouvu, v radě se sejdou nováčci i osvědčení praktici

1. 11. 2018
AKTUALIZOVÁNO, PLNÉ ZNĚNÍ SMLOUVY UVNITŘ: Zástupci Starostů pro Liberecký kraj (SLK), ANO a ODS v Liberci ve středu 31. října podepsali koaliční smlouvu. V zastupitelstvu budou mít pohodlnou většinu 31 z 39 mandátů. Koalice se dohodla na tom, že primátorem bude lídr starostů Jaroslav Zámečník. Ve vedení města by tak měl nahradit Tibora Batthyányho (zvolený za ANO), který v komunálních volbách se svojí novou stranou PRO 2016 neuspěl a do zastupitelstva se nedostal. Termín ustavujícího zastupitelstva zatím není známý, čeká se na rozhodnutí soudu ohledně stížnosti na volby.
Liberec má podepsanou koaliční smlouvu, v radě se sejdou nováčci i osvědčení praktici
Foto: Artur Irma, FB


Ing. Jaroslav Zámečník
budoucí primátor
města Liberce

Narodil se, vystudoval a skoro celý život prožil v Liberci. Ví, jak zlomit železo, umí opravit stíhačku a rád seká trávu. Od roku 1992 je jednatelem Euroregionu Nisa. Byl členem ODS, posledních pět let spolupracuje se Starosty. Nositel polského státního vyznamenání Stříbrný kříž za zásluhy je také aktivním členem Jizersko-ještědského horského spolku nebo Jizerská 50. Ví, co Liberec potřebuje – stát se městem snů pro rodiny s dětmi, studenty, aktivní a kulturní lidi i sportovce všech věkových a výkonnostních skupin.
Zdroj: SLK

Programové prohlášení chce koalice vytvořit do dvou týdnů, podle Zámečníka se už ale na základních prioritách shodli. "Zatím jsme hovořili o tom, že všechny strany chtějí zjednodušit řízení města a magistrátu. Chceme dát důraz na investice do infrastruktury ve městě, chceme se zabývat efektivitou městské hromadné dopravy," uvedl. Podle něj také chtějí zlepšit možnosti parkování, zvýšit bezpečnost ve městě, dokončit územní plán, zaměřit pozornost na revitalizaci přehrady a jejího okolí a opravit bazén.

Koaliční smlouva, která má osm stran, podle Zámečníka řeší i vztah k opozici. "Na rozdíl od minulého období bychom chtěli lépe spolupracovat s opozičními stranami," uvedl. Rozhodování hodlá nová koalice více přenést do zastupitelstva, v plánu má snížení počtu komisí rady a naopak zvýšení počtu výborů zastupitelstva ze čtyř na osm.

Nová rada města bude podle dohody koalice jedenáctičlenná, bude tak mít o dva členy více než současná. Starostové obsadí pět míst, ANO čtyři a ODS dvě místa. Občanští demokraté, kteří v minulosti na radnici už vládli, se do vedení města vrací po osmi letech.

Statutárním náměstkem pro rozvoj a investice by se měl stát lídr ANO Jiří Němeček a náměstkem pro ekonomiku Zbyněk Karban (ANO), který je nyní na magistrátu vedoucím odboru ekonomiky. Dva náměstky budou mít i starostové. Technickou správu města by měl mít na starost Jiří Šolc, který byl náměstek primátora pro ekonomiku v letech 2010 až 2014. Kulturu, školství, cestovní ruch a sport by měl mít nadále v gesci Ivan Langr, který ke starostům přešel ze Změny pro Liberec.

V radě města by ještě měli zasednout Lukáš Pohanka a Michal Hron za starosty, Šárka Prachařová a Marek Vávra za ANO a Petr Židek a Petra Břeňová za ODS.

V Liberci ve volbách uspělo pět z 12 kandidujích subjektů. Starostové získali 16 mandátů, druhé ANO 11 a třetí Změna pro Liberec šest. ODS bude mít čtyři zastupitele a dva Liberec otevřený lidem (LOL). V předchozím volebním období v Liberci vládla vítězná Změna pro Liberec se zastupiteli zvolenými za ANO. Jejich vládnutí ale minimálně poslední dva roky provázely velké spory.Dokument: Koaliční smlouva pro období 2018–2022


Volební strany Starostové pro Liberecký kraj, ANO 2011 a Občanská demokratická strana (dále jen „koaliční strany“), vědomy si své odpovědnosti za správu Statutárního města Liberce (dále také „SML“) uzavřely níže uvedenou koaliční smlouvu pro volební období Zastupitelstva statutárního města Liberec 2018–2022.

 Článek I

Účastníci a předmět smlouvy

 1)    Účastníky této smlouvy jsou kluby zastupitelů Starostové pro Liberecký kraj, ANO 2011 a Občanská demokratická strana, zastoupené předsedy zastupitelských klubů těchto tří smluvních stran.

 2)    Předmětem této smlouvy je vytvoření základního rámce pro úspěšné fungování koalice složené z účastníků této smlouvy po celé volební období Zastupitelstva SML 2018–2022. Hlavním cílem této koalice je prosazovat a plnit společné Programové prohlášení koalice, zejména prostřednictvím Rady SML, zastupitelů koaličních stran, prostřednictvím zástupců SML ve společnostech, ve kterých má SML majetkovou účast. Programové prohlášení koalice se stane přílohou této smlouvy.

 3)      Účastníci této smlouvy budou hledat podporu k prosazování svého programového prohlášení u všech zbývajících zastupitelských klubů, případně u zastupitelů stojících mimo zastupitelské kluby.

  

Článek II

Základní cíle koaliční spolupráce

 1)    Koaliční strany budou usilovat o kvalitní fungování MML, kde budou jednotlivé pozice obsazovány na základě výběrových řízení a na základě odborných znalostí, zkušeností a osobních kvalit jednotlivých uchazečů podle předem známých kritérií tak, aby MML byl zejména v oblasti výkonu státní správy nezávislý na politickém složení samosprávných orgánů SML.

 2)    Koaliční strany se zavazují, že stanoví pravidla, která zamezí korupčnímu jednání a střetu zájmů ve všech orgánech SML, jejich členů a zaměstnanců Magistrátu města Liberce („dále také „MML"). V rámci kompetencí příslušných orgánů SML budou prosazovat obdobná opatření v příspěvkových organizacích zřizovaných SML a rovněž ve všech společnostech, v nichž má SML majetkovou účast.

 3)    Koaliční strany budou usilovat o co nejširší zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů SML, a to jak jednotlivců, tak podnikatelských, neziskových a veřejnoprávních subjektů.

 4)    Koaliční strany budou pečovat o vyvážený rozvoj všech částí SML s prioritou v oblastech, které má město v přímé působnosti.

 

Článek III

Principy koaliční spolupráce

 1)    Koaliční strany spolu budou vzájemně jednat vždy jako suverénní a rovnocenní partneři, současně s respektováním síly mandátu vzešlého z komunálních voleb 2018.

 2)    Koaliční strany budou vždy v prvé řadě usilovat o přijímání společných klíčových rozhodnutí konsenzuálním způsobem. Pro nalezení konsenzu v jednotlivých otázkách jsou koaliční strany připraveny vytvořit dostatečný časový prostor. Tento princip se uplatní vždy při jednáních mimo orgány SML a při jednáních o strategických rozhodnutích v Zastupitelstvu SML a Radě SML. Těmi jsou zejména rozpočet, rozpočtový výhled a jeho změny, přijetí závazků města nad 10 mil. Kč, územní plán a jeho změny, majetkoprávní operace s nemovitými věcmi  strategického významu nebo s hodnotou nad 10 mil. Kč, strategické rozvojové projekty, výkon práv akcionáře a společníka v městských společnostech a společnostech s majetkovou účastí města  a statutárních zástupců městských společností a organizací.

 3)    Koaliční partneři se shodli, že veškerá ujednání týkající se rámce resortních rozpočtů, rozpočtu SML, koncepčních, strategických a dalších smluvně předem definovaných materiálů budou schvalována ve shodě všech tří partnerů.

 4)    Při přijímání rozhodnutí, která nejsou strategická anebo u nichž nebyl nalezen konsenzus, se rozhoduje hlasováním v příslušných orgánech SML. O způsobu hlasování se koaliční strany předem informují v dostatečném předstihu.

5)    V případě, že člen Zastupitelstva SML za koaliční stranu nebude hlasovat pro návrh vzešlý z Rady města, oznámí to v dostačném předstihu prostřednictvím předsedy svého zastupitelského klubu.

 

Článek IV

Řešení sporů

 1)    Účastníci koaliční smlouvy mají právo v případě, že nedojde ke shodě na řešení problematiky spadající do kompetence uvolněných radních, Rady SML a Zastupitelstva SML svolat koaliční jednání s cílem dosáhnout koaličního konsenzu v řešení problematiky, kvůli níž je jednání svoláváno. Termín, obsah a místo jednání oznámí účastník svolávající koaliční jednání prokazatelnou formou nejméně 24 hodin před termínem svolávaného jednání, nedohodnou-li se všichni účastníci smlouvy operativně, pro daný případ, na kratším termínu. Koaliční jednání nebudou probíhat mimo pracovní dny, nedohodnou-li se všichni účastníci jinak.

 2)    Účastníci smlouvy jsou povinni na jednání svolaném dle odst. 1 vyslat své zástupce.

 3)    Při koaličním jednání má každá ze stran jeden hlas a výsledkem koaličního jednání musí být konsenzuální rozhodnutí. Nedojde-li na jednání svolaném dle odst. 1 ke konsenzu účastníků koaliční smlouvy, řešení obsahu jednání se projedná opětovně na dalších jednáních, která musí proběhnout do dvou pracovních dnů od termínu předchozího jednání. Nedojde-li ke shodě ani na závěrečném jednání, potom může být koaliční smlouva ukončena, nedohodnou-li se koaliční strany jinak (viz. odst. 4 a 6). Minimální počet jednání při řešení sporů je včetně závěrečného jednání stanoven na tři.

 4)    Nedojde-li na jednání svolaném dle odst. 1 až 3 ke konsenzu účastníků koaliční smlouvy, bude řešená problematika standardně postoupena příslušným orgánům SML k vyřízení, nedohodnou-li se koaliční strany jinak.

 5)    V případě, že jedna z koaličních stran nebude chtít z jakýchkoli důvodů podpořit při hlasování v Zastupitelstvu SML usnesení přijaté Radou SML nebo společný návrh klubů zastupitelů koaličních stran, může kterákoliv z koaličních stran vyvolat neprodleně jednání v souladu s odst. 1 až 4.

 6)    V případě, že na jednání vyvolaném na základě odst. 5 nebude dosaženo dohody, může v tomto konkrétním případěkoaliční strana sporný návrh usnesení v Zastupitelstvu SML nepodpořit.

 7)    Pokud bude koaliční partner, resp. jeho zastupitelé hlasovat v Zastupitelstvu SML jinak než dle vzájemné dohody, tuto skutečnost dopředu prokazatelným způsobem neoznámí koaličním partnerům a tento fakt povede k nepřijetí navrženého usnesení Zastupitelstvem SML, může to být při opakování ze strany konkrétní volební strany důvodem k vypovězení této smlouvy ze strany ostatních koaličních stran.

 8)    Účastníci smlouvy se zavazují, že o usneseních Rady SML a Zastupitelstva SML                    a o přípravě a důsledcích těchto usnesení budou informovat veřejnost a média pravdivě, jednoznačně a korektně. V případě, že koaliční strana bude zastávat menšinové stanovisko odlišné od navrhovaného nebo přijatého usnesení Rady SML nebo Zastupitelstva SML a bude chtít o tomto svém stanovisku informovat veřejnost a média, uvědomí o tom prokazatelnou formou vždy nejprve ostatní koaliční strany. Koaliční strany budou koordinovat své mediální výstupy týkající se klíčových záležitostí.

 

Článek V

Princip spolupráce s ostatními volebními stranami

 1)    Koaliční strany považují opoziční působení volebních stran, které nejsou součástí koalice (dále jen „opoziční strany“), za legitimní a nedílnou součást účasti na demokratické správě města Liberce.

 2)    Koaliční strany vytvoří podmínky pro kontrolní činnost opozičních stran zejména podporou jejich účasti ve výborech Zastupitelstva SML.

 3)    Koaliční strany budou strategická rozhodnutí Rady SML a Zastupitelstva SML předem konzultovat s opozičními stranami a budou hledat vždy řešení s respektem k jejich názorům a námitkám.

 

Článek VI

Složení a kompetence Rady města

 1)    Rada SML bude mít 11 členů. Počet náměstků primátora bude čtyři.

 2)    SLK obsadí místo primátora, dva náměstky primátora a dvě neuvolněná místa v Radě SML. ANO 2011 obsadí místo statutárního náměstka primátora, jedno místo náměstka primátora a dvě neuvolněná místa v Radě SML. ODS obsadí dvě neuvolněná místa v Radě SML.

 3)    Odbory spadající do gesce SLK: odbor hlavního architekta, odbor právní a veřejných zakázek, odbor kontroly a interního auditu, odbor kancelář primátora, Městská policie Liberec,  odbor ekologie a veřejného prostoru, odbor správy veřejného majetku, odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, odbor školství a sociálních věcí, odbor informatiky a řízení procesů.

 4)    Odbory spadající do gesce ANO 2011:  odbor strategického rozvoje a dotací, odbor majetkové správy, odbor ekonomiky.

 5)    V pořadí, jak jsou funkce uvedeny výše v odst. 2 obsadí jednotlivá místa členů Rady SML tito zastupitelé a zastupitelky: Jaroslav Zámečník, Jiří Šolc, Ivan Langr, Lukáš Pohanka, Michal Hron, Jiří Němeček, Zbyněk Karban, Šárka Prachařová, Marek Vávra, Petr Židek, Petra Břeňová. Koaliční partneři se zavazují, že budou hlasovat pro takto definovanou Radu SML. Případně jiné rozdělení resortů či osob bude učiněno formou dodatku k této smlouvě.

 6)    V kompetenci primátora jsou zejména tyto oblasti:

 • koordinace činnosti jednotlivých náměstků a členů rady, městských společností a příspěvkových organizací,
 • komunikace s médii a veřejností, včetně jejího zapojování do řízení města,
 • kontrola a interní audit,
 • právní oblast vč. veřejných zakázek
 • územní plán a činnosti odboru hlavního architekta,
 • formulace dlouhodobých cílů a priorit města,
 • mezinárodní vztahy

 7)    Kompetence a náplň činností náměstků primátora a členů rady vyplývá z rozsahu gescí, které zastávají.

 

Článek VII

Výbory zastupitelstva

 1)    Koaliční strany se dohodly na zřízení těchto 8 výborů Zastupitelstva SML:

 • Výbor finanční
 • Výbor kontrolní
 • Výbor pro vzdělávání
 • Výbor pro dopravu a územní plánování
 • Výbor pro rozvoj a životní prostředí
 • Výbor pro kulturu a cestovní ruch
 • Výbor pro sociální věci a bezpečnost
 • Výbor pro sport

 2)    Místa předsedů finančního a kontrolního výboru budou nabídnuta opozičním stranám. Koaliční strany se dohodly na obsazení funkcí předsedů zbylých výborů následovně: SLK navrhuje 2 místa, ANO 2011 2 místa a ODS 2 místa. Při obsazování funkcí předsedů výborů budou zohledněny priority zastupitelských klubů.

 3)    Koaliční strany se dohodly, že počet členů každého výboru bude 13, tj. celkem 104 členů.

 4)    Koaliční strany se dohodly, že 10 míst ve výborech nabídnou vybraným kandidátům stran, které se nedostaly do Zastupitelstva SML, a dalších 7 míst odborníkům v jednotlivých oblastech, a to na základě vzájemné dohody.

 5)    Zbylých 87 míst bude mezi volební strany Zastupitelstva SML rozděleno v poměru volebních výsledků s přihlédnutím k tomu, aby každá volební strana měla v každém výboru alespoň jednoho zástupce. Podle tohoto pravidla připadají na SLK 31 míst, ANO 2011 23 míst, ZpL 14 míst, ODS 11 míst, LOL 8 míst.

 

Článek VIII

 Komise Rady SML

 1)    Koaliční strany se dohodly, že budou zřízeny následujících komise Rady SML s tímto zaměřením:

 • Komise Místní agenda 21
 • Komise pro občanské obřady a záležitosti
 • Komise pro veřejné zakázky
 • Dozorčí rada Botanické zahrady Liberec
 • Dozorčí rada Centra zdravotních a sociálních služeb
 • Dozorčí rada Domu dětí a mládeže Větrník
 • Dozorčí rada Divadla F. X. Šaldy
 • Dozorčí rada Komunitního střediska Kontakt
 • Dozorčí rada Naivního divadla Liberec
 • Dozorčí rada Zoologické zahrady Liberec
 • Dozorčí rada Městské lesy

  2)    Koaliční strany se dohodly, že obsazení komisí Rady SML a případné změny, včetně názvů budou provedeny v rámci jednání Rady SML. Komise rady nebudou obsazovány dle zastoupení jednotlivých stran v zastupitelstvu. Ve vybraných dozorčích radách bude jedno místo obsazováno na základě nominace Libereckého kraje. Další místa budou obsazována na základě nominací koaličních stran a experty na danou oblast.

Článek X

Orgány společností SML

 1)    Koaliční strany se dohodly, že místa členů dozorčích rad (dále jen „DR“) obchodních společností s majetkovou účastí SML obsadí zástupci koaličních stran v Zastupitelstvu SML dle vzájemné dohody. Při obsazování kontrolních míst v DR obchodních společností s majetkovou účastí SML budou respektovány výsledky komunálních voleb 2018.

 2)      Koaliční strany se dohodly, že dokončí proces transformace městských společností na tzv. německý model, tj. statutární orgán tvoří management společnosti a dozorčí, příp. správní radu tvoří nominovaní zástupci volebních stran. Konkrétně se jedná o TSML, a. s. a na úrovni stanov o DPMLJ, a. s. Koaliční strany se dohodly, že orgány TSML, a. s. zůstanou zachovány do přijetí nových stanov, nejpozději však do 28. 2. 2019.

 3)      Koaliční strany se dohodly, že případné změny v obsazení v orgánech společností s majetkovou účastí SML budou provedeny na základě samostatného ujednání koaličních stran. Nominace zástupců jednotlivých politických stran do orgánů  obchodních společností s majetkovou účastí SML projednají koaliční strany. Koaliční strany preferují uzavření konsenzuální dohody zastupitelských klubů v této věci.

 

Článek XI

Ukončení smlouvy

 1)    Koaliční strany jsou si vědomy odpovědnosti, kterou na sebe převzaly uzavřením této smlouvy, a jsou připraveny činit vážně vše pro to, aby smlouva trvala po celý zbytek volebního období Zastupitelstva SML 2018–2022.

 2)    Každá koaliční strana má právo tuto smlouvu vypovědět zejména z těchto důvodů:

 1. konsenzuálně přijaté rozhodnutí nebo v této smlouvě dohodnuté ujednání nezíská potřebnou většinu v příslušném orgánu SML z důvodu, že pro ně opakovaně nehlasovali členové zastupitelstva SML za koaliční stranu nebo zástupců účastníků této smlouvy,
 2. jedna ze stran opakovaně činí kroky, které maří nebo vážně ztěžují naplnění základních cílů koaliční spolupráce dle článku II,
 3. jedna ze stran koalice opakovaně porušuje principy koaliční spolupráce dle článku III.

 3)    Koaliční strana, která chce vypovědět tuto smlouvu, je povinna nejdříve svolat společné smírčí jednání. Právo podat výpověď vznikne koaliční straně až tehdy, nedosáhne-li se na tomto smírčím jednání smíru. Nedostaví-li se některá z koaličních stran na takto svolané jednání, má se za to, že s uzavřením smíru nesouhlasí. Smírčí jednání probíhají dle článku IV smlouvy - Řešení sporů.

 4)    Výpověď z koaliční smlouvy je možná písemnou formou.

 

Článek XII

Závěrečná ustanovení

 1)    Tato smlouva je veřejná.

 2)    Každý z účastníků smlouvy obdrží stejnopis této smlouvy.

 3)    Jako projev svobodné vůle a souhlasu s touto smlouvou připojují účastníci smlouvy své podpisy.

 4)    Případné dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a podepisuje je předseda zastupitelského klubu dané koaliční strany.

 5)    Přílohou této smlouvy se stane Programové prohlášení koalice pro volební období 2018–2022 a Podpisová listina všech členů koaličních zastupitelských klubů SLK, ANO 2011 a ODS.

 V Liberci dne 31. října 2018, podepsáni předsedové Klubů zastupitelů SLK, ANO a ODS

 

            Jan Berki                                        Jiří Němeček                                  Petr Židek

 

 

 
čtk, lo
Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz. Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
31. 10. 2018 17:37
jozef
Osvědčený praktik pp. Hron, Zámečník, Šolc, Pohanka, Karban, nováčci pp. Němeček, Vávra, Prachařová, nováčci dobře nabrífovaní pp. Žídek, Břeňová. Dobrá sestava.
31. 10. 2018 17:50
Luk
Starci v akci.
1. 11. 2018 04:55
Pane
Kluci v akci zvladnou jenom vareni v televizi, zkuseni panove muzou ridit mesto.
1. 11. 2018 08:04
Gogo
Vtipne. Myslim, ze poukazovat na vek kohokoli je dukaz o dusevnich pochodech tohoto fracka.
31. 10. 2018 17:51
Hajný
Koalice kmotrů, jdu blejt
31. 10. 2018 18:35
Ach jo
Tak se znecistete navzajem a nezanasejte sve svinstvo sem. Nikoho nezajimate, poblioni.
31. 10. 2018 19:24
Jiří
A jaké kmotry máte na mysli? Voliči jasně rozhodli, jak to má ve městě být. Takže klidně běžte "blejt". Můžete do lesního cedníku a jako partnera si vemte Korytáre.
31. 10. 2018 22:12
Liberečák
Víš co hajnej, seber si ekoteroristu Korytáře a táhněte do...pralesa!

Je ti na blití, že už nebudete vykrádat městskou kasu?!
1. 11. 2018 08:06
Jarin
At si kazdy vyprazdnuje zaludek nad cim chce. Nechapu ale proc to musi ventilovat na netu.
1. 11. 2018 08:54
Luboš
Protoze kdyby to ventiloval osamocene za rohem, tak by se o tom nikdo nedozvedel.
1. 11. 2018 08:53
Romana
Lepsi koalice kmotru (nevim, komu byli pp. Zamecnik, nemecek a zidek za kmotra) nez minula rozpadla koalice plna nemehel, aktivistu, natazenych pracek a neschopnych individui, ktera nezvladla ridit ani kolo.
31. 10. 2018 19:04
Pat&Mat
A je to, snad to bude lepší než uplynulé čtyři roky, kdy si myslím, že místní politika našla dno.
31. 10. 2018 19:04
motto
Hůř už bylo, ANO, bude líp
31. 10. 2018 19:29
:-)
Ono uz ale bylo i lip. Za predchozich vlad ods!
1. 11. 2018 05:55
fakt
Pravda, ale ta se nenosí
31. 10. 2018 19:20
Zuzana
Díky za uveřejnění kompletního dokumentu Koaliční smlouva. Ať to všichni vědí.
31. 10. 2018 19:20
Jiří
Je to jasný výsledek voleb. Takhle jsme to my voliči chtěli.
31. 10. 2018 19:22
Petr
Rozumni to chapou, hloupi to neprijmou nikdy.
31. 10. 2018 19:38
Dan
Takovych smluv ja uz videl! Praxe je pak daleko barvitejsi.
31. 10. 2018 19:41
Funebrak
Koalicni smlouva jest uzavrena v den 100. vyroci zprovozneni krematoria a prvniho zehu.
1. 11. 2018 08:07
#
Jakoze nova koalice zazehla nadeji na navrat k normalu? Tak to je v poradku!
31. 10. 2018 20:04
MMko
Co tam bude dělat opilec Vávra?
31. 10. 2018 20:10
au
Čepovat?
31. 10. 2018 20:26
Regnator
Toto definitivum má nejistou budoucnost. obzvláště u nováčků
1. 11. 2018 07:26
Hans
Chci vidět článek IX. Tam to totiž všechno je :-) :-)
1. 11. 2018 07:41
?
Ten ve smlouve neni?
1. 11. 2018 08:21
Hans
A vidíte ho tam?
1. 11. 2018 07:48
Stanik
Putovy, pernerovy a ods loutky. Vitejte zpet v ere budouvani kapitalismu za vsechny obecni penize.
1. 11. 2018 08:09
Fakt
Rozvoj mesta musi byt schopen nekdo dat do pohybu. Korytoparta se neosvedcila a pohorela.
1. 11. 2018 11:00
MP
Dobrych zprav neni nikdy dost. Korytarovci od koryt je top!
1. 11. 2018 11:30
Jarin II
Je zábavné číst kvikot Korytářových podsvinčat na Jejich Liberci. Je však zajímavé, že se tam nevyjádří hlavní opoziční destruktor a jeho nohshledi. Baxa by jistě dobře intonoval, chybí mi intelektově bryskní výlevy s. Pavlové. Přeju koalici mnoho zdaru.
1. 11. 2018 14:22
Igor
Nahodou Baxa to na FB vzal celkem v pohodě, jen Korytář stále potvrzuje svou zapšklost a nedává to. Ale důstojně uznat porážku je těžké i pro člověka, co není na práškách ...
1. 11. 2018 22:40
Vlad Tepes
Vznikla koalice liberecká SOda, tak snad bude perlit aktivitou víc jak spory paralyzovane ZpLAno.
rampa
25. 4. 2019 08:59

Stylově nesvázané trio minus123minut míří po roce opět do Jablonce nad Nisou. Skupina složená z tria uznávaných muzikantů zahraje v pátek 26. dubna ve 20 hodin v Klubu Na Rampě.

sedmihorky
25. 4. 2019 08:26 Divokel Bill, Arakain s Lucií Bílou, Karel Plíhal i Anna K. vystoupí na tradičním Sedmihorském létě. Připravena jsou i divadlení představení či Joga camp v Českém ráji. Začíná se 30.6.
oc nisa
25. 4. 2019 08:21

Liberecké obchodní centrum Nisa spadající do skupiny CPI Property Group se rozšíří o další značku a tři dosavadní prodejny se navíc zvětší. Proměny nastanou k 30. dubnu.

kůrovec
25. 4. 2019 06:48 Kůrovec v Liberci napadl podle odhadu radnice asi 30 procent smrků v parcích, na sídlištích a dalších plochách veřejné zeleně po městě. Jde o jednotlivé stromy i porosty.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
duben
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).